បុគ្គលិក កាស៊ីណូ ជាច្រើននាក់ នៅខេត្តកំពត ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

105

កំពត៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅល្ងាចថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ជូនដំណឹងអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥៨នាក់ ដែលភាគច្រើន គឺ ជាបុគ្គលិក កាស៊ីណូ ដែលខាងអាជ្ញាធរ មិនបានបង្ហាញថា កាស៊ីណូ នេះ មានឈ្មោះអ្វីឡើយ ៕

កាន់តែលម្អិតសូមអាចសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបន្ថែមទៀត